Rare Amsterdam nightclub

Huisregels Club Rare Amsterdam

1. Bezoekers dienen minimaal 18 jaar te zijn. Zij dienen dit middels legitimatie te kunnen aantonen. Bezoekers die weigeren hun legitimatie te tonen, worden geweigerd.

2. Ter bescherming van eigen en andermans veiligheid kan de bezoeker worden gefouilleerd en of gecontroleerd worden d.m.v. detectie apparatuur. Indien hieraan door de bezoeker geen medewerking wordt verleend, wordt de toegang ontzegd.

3. Dresscode: bezoekers dienen verzorgd gekleed te gaan. Kleding, zoals een trainingspak, sportschoenen, mutsen, petten e.d., is niet toegestaan.

4. Bezoekers die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol en/of drugs, worden de toegang geweigerd.

5. Bezoekers dienen zich te onthouden, in woord en/of gedrag, van agressief of hinderlijk gedrag bij de entree of in de club.

6. Bij gedrag dat door andere bezoekers en/of door het personeel als hinderlijk, bedreigend, intimiderend of ongewenst wordt ervaren, volgt eerst een waarschuwing en bij herhaling volgt verwijdering. In dat geval wordt ook in de toekomst de toegang ontzegd.

7. Voor ieders veiligheid hangen in en rondom de club camera’s. Ingeval van een misdrijf zullen de camerabeelden aan de politie worden overhandigd.

8. Het gebruiken of verhandelen van drugs is ten strengste verboden. Bij geconstateerde handel of gebruik van (hard)drugs, worden de aangetroffen goederen in beslag genomen, volgt verwijdering van de betreffende persoon/personen en wordt de toegang ook in het vervolg ontzegd. Ook volgt een melding in het Collectieve Horeca Ontzegging systeem.

9. Het bij zich dragen van wapens, of voorwerpen die als wapen kunnen dienen, is ten strengste verboden. Hiervan wordt te allen tijde melding van gedaan bij de politie.

10. Wanneer het in de club te druk is, of verwacht wordt dat veel houders van toegangskaarten of personen die vermeld staan op de gastenlijst zich aanmelden, dan wordt voor deze gasten ruimte vrijgehouden. Dit kan als reden voor een weigering worden aangevoerd.

11. Bezoekers die zich bij het verlaten van de club luidruchtig gedragen dan wel vernielingen aanbrengen, vuilnis achterlaten of wildplassen, wordt in het vervolg de toegang geweigerd.

12. De directie houdt zich het recht toegang voor groepen groter dan 4 personen te weigeren.

13. De directie heeft het recht een bezoeker te verwijderen c.q. geen toegang te verlenen indien de bezoeker zich niet houdt aan de huisregels.

14. De directie is niet aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van persoonlijke eigendommen.

15. De directie is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel van de bezoeker.

HOUSE RULES CLUB RARE AMSTERDAM
1. Visitors must be at least 18 years old. They must be able to prove this by means of identification. Visitors who refuse to show their ID card will be refused.

2. In order to protect their own and other people’s safety, the visitor can be searchedand / or checked by means of detection equipment. If the visitor does not cooperate with this, access will be denied

3. Dress code: visitors must dress neatly. Clothing, such as a tracksuit, sports shoes,hats, caps, etc., is not allowed.

4. Visitors who are visibly under the influence of alcohol and / or drugs will be refused entry.

5. Visitors must refrain, in word and / or behavior, from aggressive or annoying behaviorat the entrance or in the club.

6. In case of behavior that is perceived by other visitors and / or by the staff as annoying, threatening, intimidating or undesirable, a warning will be issued first and repeated removal. In that case, access will also be denied in the future.

7. For everyone’s safety, there are cameras in and around the club. In case of a crime, the camera images will be handed over to the police.

8. Using or trading drugs is strictly prohibited. In the event of trafficking or use of (hard) drugs, the goods found will be confiscated, the person (s) in question will be removed and access will also be denied in the future. A notification will also follow in the Collective Horeca Denial System (CHO)

9. Carrying weapons or objects that can serve as a weapon is strictly prohibited. This is always reported to the police.

10. When it is too busy in the club, or it is expected that many holders of admission tickets or persons who are mentioned on the guest list will register, space will be reserved for these guests. This can be used as a reason for refusal.

11. Visitors who behave noisily when leaving the club or who cause destruction, leave rubbish or urinate in public, will in future be refused entry.

12. The management reserves the right to refuse access for groups larger than 4 people.

13. The management has the right to remove or deny access to a visitor if the visitor does not adhere to the house rules.

14. The management is not liable for damage to and / or loss of personal belongings.

15. The management is not liable for personal injury to the visitor.